Veelgestelde vragen

Op deze website is veel informatie te vinden over onze organisatie en de wijze waarop wij werken aan de ontwikkeling van onze TOEKOMSTMAKERS. Bent u ouder en/of verzorger en heeft u toch nog een vraag over ons onderwijs? Neem dan een kijkje op deze pagina. Hier vindt u antwoord op een aantal veelgestelde vragen.
MIJN KIND GAAT NAAR DE BASISSCHOOL
​​​​Wanneer mag mijn kind naar de basisschool?
Vanaf 3 jaar en 10 maanden mag uw kind naar de wendagen. Uw kind mag vanaf 4 jaar naar de basisschool. De leerplicht begint op de eerste dag van de nieuwe maand nadat het kind 5 jaar is geworden.

Vanaf welke leeftijd kan ik mijn kind op een school inschrijven?
Kinderen kunnen vanaf 3 jaar worden ingeschreven. Ouders kunnen hun kind al eerder vooraanmelden om hun interesse voor een specifieke school kenbaar te maken, maar hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. De inschrijving is pas definitief nadat het aanmeldformulier is ingediend en er op basis van het toelatingsbewijs een bevestiging van de aanmelding en inschrijving is ontvangen.

Hoe schijf ik mijn kind in voor het speciaal (basis)onderwijs?
Kinderen gaan, als het kan en eventueel met extra ondersteuning, naar het regulier onderwijs. Als de school waar u uw kind inschrijft niet de benodigde ondersteuning kan bieden, wordt er binnen het samenwerkingsverband met de ouders gezocht naar een andere school in het regulier of speciaal (basis)onderwijs die de noodzakelijke ondersteuning wel kan bieden. Voor het speciaal (basis)onderwijs heeft uw kind een toelaatbaarheidsverklaring nodig. Dit is een bewijs dat uw kind recht geeft op een plek in het speciaal onderwijs. De school voor speciaal onderwijs vraagt de toelaatbaarheidsverklaring aan bij het samenwerkingsverband.

OUDERS EN SCHOOL
Hoe kan ik als ouder betrokken bij de school zijn?
De ouders van onze leerlingen zijn belangrijke partners in ons onderwijs. We nodigen ze uit om, met respect voor professionele grenzen, onderdeel te zijn van het leerproces van de kinderen. Elke school is actief met ouders in gesprek. Daarnaast hebben zij, via de medezeggenschapsraad, op bepaalde onderdelen zeggenschap. Als stichting laten wij ons adviseren door de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, waarin zowel ouders als leerkrachten vertegenwoordigd zijn. Op deze pagina is meer informatie te vinden over medezeggenschap op onze scholen.

Waar kan ik terecht met klachten?
In de meeste gevallen wordt een zorg of klacht op schoolniveau (met de betreffende leerkracht en/of de directeur van de school) opgelost. In situaties waarin dit niet mogelijk blijkt te zijn, kunt u ook terecht bij het klachtenteam, schoolbestuur of de externe vertrouwenspersoon. De klachtenregeling van OPSPOOR is hier te vinden.

Welke gegevens bewaart de school over mijn kind?
OPSPOOR bewaart gegevens van uw kind in een leerlingdossier, bijvoorbeeld over inschrijving en uitschrijving, afwezigheid, adresgegevens, resultaten en eventuele ondersteuningsbehoefte. Ouders en/of verzorgers mogen deze gegevens altijd inzien. Bij het verwerken van de gegevens gaan wij altijd uit van noodzakelijkheid, wij zullen niet meer gegevens verwerken dan noodzakelijk is om onze rechten en plichten als onderwijsinstelling na te komen. Het zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens van leerlingen is essentieel en is vastgelegd in een privacyreglement. Een uitgebreide toelichting op dit reglement vindt u hier.

Is opvang voor of na schooltijd op locatie mogelijk?
Veel van onze leerlingen bezoeken voordat zij 4 jaar oud zijn een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf. Als de leerlingen eenmaal bij ons op school zitten, gaan zij na schooltijd vaak naar een buitenschoolse opvang omdat ouders werken of studeren. Wij vinden het daarom belangrijk om op onze scholen met kinderopvangorganisaties samen te werken. Onze doelstelling is om een gemeenschappelijke visie te formuleren op spelen, ontwikkeling, leren en opvang.

Hoe bereid ik mijn kind voor op de stap naar het voortgezet onderwijs?
Na groep acht volgt het voortgezet onderwijs. We willen onze leerlingen goed begeleiden bij de keuze voor het juiste niveau en de juiste school, zodat ze goed voorbereid aan hun toekomst beginnen. Daarom werken we nauw samen met de scholen voor voortgezet onderwijs in onze regio. Deze tips kunnen uw kind helpen bij een soepele overgang naar de brugklas.

SCHOOLTIJDEN, VAKANTIES EN FEESTDAGEN
Hoe regelen de scholen de schooltijden?
Elke school moet zich houden aan de wettelijk verplichte onderwijstijd. Hier houdt de Inspectie van het Onderwijs toezicht op. De school bepaalt zelf hoe het lesrooster en de pauzetijden eruit zien. De basisschool moet zorgen voor een goede verdeling van de activiteiten over de dag. In de schoolgids staat hoe de school dit regelt.

Kunnen wij op vakantie tijdens een normale schoolweek?
Volgens de Leerplichtwet mag u uw kind niet meenemen op vakantie tijdens schooltijden. In bijzondere situaties kunt u wél vrij vragen, dit doet u bij de directeur van de school. De regels voor verlof zijn vastgelegd in het verlofprotocol. Download het verlofprotocol hier.

Wanneer zijn de schoolvakanties?
Onze schoolvakanties worden vastgesteld door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De data voor de vastgestelde schoolvakanties vindt u op de website van de Rijksoverheid. Daarnaast zijn er aanvullende vakantieweken en/of sluitingsdagen per school. Deze worden door elke school gecommuniceerd aan ouders.

BEGELEIDING OP SCHOOL
Welke begeleiding is er voor kinderen die extra uitdaging of ondersteuning nodig hebben?
Alle kinderen verdienen een zo passend mogelijke plek in het onderwijs. Onderwijs dat leerlingen uitdaagt, dat uitgaat van hun mogelijkheden en rekening houdt met hun beperking. Kinderen gaan, als het kan, naar het regulier onderwijs. Het speciaal onderwijs blijft bestaan voor kinderen die daar het best op hun plek zijn. Voor leerlingen met een grote ontwikkelingsvoorsprong bieden wij extra stimulans en uitdaging, omdat wij ons er van bewust zijn dat zij onderwijs nodig hebben dat aansluit bij hun leerbehoeftes, tempo en leerstijl. Lees hier meer over passend onderwijs binnen OPSPOOR.

OPSPOOR IN HET NIEUWS
Mogelijk heeft u iets vernomen over de financiële situatie waar OPSPOOR in het schooljaar 2023-2024 mee te maken heeft gehad. Kort samengevat:
In het schooljaar 2022-2023 is er te veel geld uitgegeven. Dit komt doordat: 
  1. Werkdrukmiddelen (2,1 miljoen euro) die we vanuit het Rijk ontvangen dubbel in de begroting zijn opgenomen; 
  1. Er op subsidiegelden (o.a. NPO) meer formatie is ingezet dan was voorzien. Dit heeft voor 1,9 miljoen euro gedrukt op het resultaat. 
Voor de extra formatie die is ingezet ten laste van subsidiegeld is er dekking vanuit de NPO bestemmingsreserve 2024 en voor de dubbele opgenomen werkdrukmiddelen is er dekking vanuit de algemene reserves. 

Inmiddels is de formatie rond op bijna alle scholen en ligt er een herziene begroting 2024. Naar aanleiding van bovenstaande situatie hebben wij een groot aantal vragen ontvangen. Deze vragen en de antwoorden zijn via deze link te vinden. Mocht uw vraag hier niet beantwoord worden, kunt u een mail sturen aan: bestuur@opspoor.nl.

Ouders aan het woord

"De school biedt een veilige, maar toch uitdagende omgeving"

"De school heeft bewezen niet bang te zijn voor verandering en probeert het beste uit het eigen team, kinderen en de ouders te halen." - Ouder van obs De Koningsspil in Oosthuizen