Veelgestelde vragen

Bij OPSPOOR hebben we vertrouwen in onze leerlingen, in elkaar en in de toekomst.
Om u mee te nemen in hoe deze toekomst er voor het schooljaar 2024-2025 uitziet, hebben we op onze website een pagina ingericht. Hier worden veelgestelde vragen beantwoord.†Deze pagina wordt regelmatig bijgewerkt om u op de hoogte te houden van eventuele verdere ontwikkelingen. Waarbij we op een transparante en open manier willen communiceren over alle aspecten van het komende schooljaar.


Huidige stand van zaken
Ieder jaar werken de scholen aan een formatieplan. Dit plan wordt per school gemaakt en is afhankelijk van het aantal leerlingen, de omgeving en de strategische koers van de school. In het formatieplan is opgenomen hoe de groepsindeling er voor komend jaar uitziet en wat dat betekent voor de inzet van leerkrachten en onderwijsassistenten.†De basisformatie moet passen bij de structurele inkomsten. Hiernaast zijn de overgebleven subsidiegelden aan de school doorgegeven.
Alle aanvragen zijn inmiddels voorlopig vastgesteld en de schooldirecteuren zijn in gesprek met hun eigen team. Deze stap heeft voor duidelijkheid en structuur gezorgd.

Wat is er nu anders dan in de voorgaande jaren?
Wat betreft het formatieproces is deze gelijk aan eerdere jaren. We zijn alleen later gestart. Ieder jaar hebben we te maken met natuurlijk verloop en ieder jaar hebben we medewerkers die ofwel intern ofwel extern bewegen.

De afgelopen jaren is er gebruik gemaakt van externe partijen of zzp'ers om te zorgen voor vervanging tijdens ziekte. Kan dat nog?
Binnen OPSPOOR kijken we al enige tijd kritisch naar de inzet van zzp'ers. We zijn gestopt met structurele inzet op de vaste basisformatie, deze beweging was al gaande en staat los van de huidige situatie. Door grote tekorten op de arbeidsmarkt zijn veel bureautjes in dit gat gesprongen en is de inhuur voor veel schoolbesturen niet meer op te brengen. We onderzoeken nu of we een vaste invalpool kunnen inrichten voor inval bij ziekte.

En hoe zit het met culturele partijen, kunnen zij nog worden ingezet?
Mogelijk is dit vanuit NPO-gelden de afgelopen jaren wel gebeurd, maar dit waren tijdelijke middelen. Wij hechten echter wel veel waarde aan de samenwerking met culturele partners en hebben daarom half mei een bestuurlijk overleg gepland om dit verder te bespreken.

Hoe loopt het proces verder?
De scholen zijn nu druk bezig met de invulling van de formatieplekken. Openstaande vacatures staan op ons intranet. Medewerkers die geen vaste plek binnen de formatie hebben, worden dus gekoppeld aan een openstaande vacature. Dit proces loopt door tot de week na de meivakantie. Hierna wordt duidelijk of alle vacatures zijn ingevuld en of we nog extern moeten gaan werven. Na de meivakantie wordt ook geÔnventariseerd of er behoefte is aan een moment met ouders en medewerkers om nog eventuele openstaande vragen te beantwoorden.

ONTSTAAN
Waarom wordt er binnen OPSPOOR een tijdelijke vacature- en investeringsstop gehanteerd?
Er is in het schooljaar 2022-2023 teveel geld uitgegeven. Dit komt door een fout in de begroting: er is een bepaald bedrag (werkdrukmiddelen) dat we vanuit het Rijk ontvangen dubbel opgenomen in de begroting. Dit geeft een tekort in het resultaat.

Daarnaast is er op subsidiegelden (o.a. NPO) meer formatie ingezet dan was voorzien. Deze elementen samen zorgen ervoor dat we voor het schooljaar 2024-2025 strak moeten sturen op formatie en dat we kritisch moeten kijken naar de investeringen die we doen.

Hoe groot is het financiŽle tekort en hoe is dit opgelost?
De dubbele werkdrukgelden bedragen 2,1 miljoen. Dit tekort voor het eerst zichtbaar tijdens het begrotingsproces 2024 en de realisatie van 2023 en wordt gedekt vanuit de reserves van OPSPOOR.
Voor de extra formatie die is ingezet ten laste van subsidiegeld (circa €2.000.000,-) is er dekking vanuit de NPO bestemmingsreserve die we nog in 2024 hebben.


Waar zijn de extra middelen aan besteed?
Het geld is geheel besteed aan ons onderwijs. Ook de extra formatie die op basis van de tijdelijke subsidiegelden is ingezet, is volledig ten goede gekomen aan de leerlingen.

Is er geen tussentijdse controle geweest?
Er is, zoals elk jaar, een tussentijdse controle geweest. Echter kunnen we nu constateren dat dit niet voldoende was. De jaarrekening 2022 is voorzien van een accountantsverklaring.


Moet OPSPOOR de financiŽle achterstand wegwerken?
Nee, het tekort wordt opgevangen door de financiŽle reserve die OPSPOOR in het verleden heeft opgebouwd.


Met welke cijfers kan de oplossing van het probleem worden onderbouwd?
OPSPOOR kent een gedegen verslagleggingsproces. Onze cijfers zijn opgenomen in onze jaarrekeningen. De jaarrekeningen tot en met 2022 zijn op onze website te vinden. Deze zomer zal onze accountant de controle over 2023 opstarten. We verwachten in oktober de jaarrekening 2023 te publiceren.

Hoe ziet het financiŽle herstel eruit?
Dit herstel bestaat uit vijf lijnen:
  1. Zorgen dat het probleem niet groter wordt: vacature- en investeringsstop.
  2. De formatie schooljaar voor het 2024-2025 is binnen het daarvoor geldende budget vanuit de overheid gebracht. We gaan terug naar een bezetting op de scholen die past bij de bekostiging die daarvoor vanuit het Rijk beschikbaar is.
  3. Eind schooljaar 2024-2025 moeten de NPO subsidiegelden besteed zijn. Daarbij houden we rekening met het feit dat we in 2023 meer besteed hebben dan gepland. Deze afbouw van de NPO subsidiegelden is conform beleid van de overheid.
  4. Het tekort over 2023 wordt opgevangen in de reserves.
  5. Verbetering financial control.
Zijn er meer schoolbesturen in Nederland die na het beŽindigen van de NPO-gelden terug moeten naar de situatie zoals deze voor de extra coronaondersteuning was?
Ja, OPSPOOR is hierin niet alleen. Het einde van de extra financiŽle steun om de gevolgen van de coronacrisis op te vangen is in zicht.† Samen met het landelijke lerarentekort stelt dit schoolbesturen in Nederland voor uitdagingen. Zie ook de artikelen op de websites van Het Parool, NOS†en NH Nieuws.†

MEDEWERKERS
Wat betekent dit voor de medewerkers?
We kunnen gewoon aan onze financiŽle verplichtingen blijven voldoen en er zullen geen vaste contracten worden beŽindigd als gevolg van deze situatie. Wel zullen onze medewerkers merken dat er een investeringsstop is. De afgelopen jaren hebben we immers extra geld uit kunnen geven aan ondersteuning en investeringen, maar nu gaan we terug naar de situatie zoals deze voor de coronaperiode was.

Gaan er gedwongen ontslagen vallen?
Nee. Wel kan het zo zijn dat medewerkers, indien nodig, op andere locaties worden ingezet. Dit gaat altijd in overleg met de medewerker. †

Wat zijn de consequenties voor mensen met een tijdelijk contract?
We benaderen dit op een aantal manieren:
  1. We hebben ieder jaar te maken met natuurlijk verloop. We vervullen de vacatureruimte die hierdoor ontstaat met al binnen OPSPOOR aanwezige medewerkers die aangenomen zijn op NPO-gelden. †
  2. We richten een invalpool in (formatie bij ziekte en zeer) en geven bestaand personeel de mogelijkheid daarop ingezet te worden.
  3. We hebben nog een restant bestemmingsreserve NPO waarop personeel kan worden ingezet.
  4. Het laten aflopen van tijdelijke contracten voor personeel dat hier geen gebruik van wil maken of hiervoor niet gekwalificeerd is.
Wat zijn de consequenties voor studenten?
We blijven studenten opleiden. Lopende overeenkomsten blijven bestaan en nieuwe overeenkomsten worden gedaan op basis van vraag en afspraken die we in het verleden hebben gemaakt.


ONDERWIJS
Blijven de klassen bezet?
Alle klassen blijven bezet. Het formatieproces is inmiddels afgerond en alle directeuren hebben een formatie opgeleverd die past bij de bekostiging die daarvoor vanuit het Rijk beschikbaar is. Medewerkers die bovenop de formatie extra waren, kunnen middels vrijwillige interne mobiliteit worden behouden. Vanuit de organisatie stimuleren we deze mobiliteit door medewerkers te koppelen aan interne kansen.

Hoe borgt OPSPOOR de kwaliteit van het onderwijs?
De kwaliteit van onderwijs heeft voor ons de hoogste prioriteit. Goed onderwijs voor elk kind staat bij OPSPOOR altijd centraal. We hebben de afgelopen jaren heel veel ingezet op scholing en ontwikkeling, zowel voor bestaande als voor nieuwe medewerkers. Om ervoor te zorgen dat al deze kennis en expertise toegankelijk is voor alle scholen, is er een expertisecentrum ingericht met bovenschoolse specialisten. Scholen kunnen specialisten uit het expertisecentrum inhuren voor het bieden van ondersteuning op maat aan leerlingen. Door de flexibele inzetbaarheid van deze specialisten wordt de kwaliteit van onderwijs op de scholen nog meer versterkt.

Tijdens de achterbanbijeenkomst van de GMR zou onder andere een stelling over een 4-daagse schoolweek aan bod komen. Is dat een maatregel die het College van Bestuur wilde treffen vanuit de huidige situatie? †
Nee en het College van Bestuur overweegt ook niet een dergelijke maatregel. De stelling was puur bedoeld om te peilen hoe ouders en personeel daarover denken gelet op de landelijke discussie die hierover is.


Is er met de Algemene Onderwijsbond (AOb) overleg geweest over de situatie waarin OPSPOOR zich bevindt?
Het College van Bestuur heeft onlangs een overleg gehad met een afvaardiging van de Algemene Onderwijsbond.†
Naar aanleiding van dit overleg heeft de AOb deze nieuwsbrief richting de leden gestuurd.†

INVESTERINGEN
Wat zijn de consequenties van een investeringsstop?
Er is de afgelopen jaren veel in scholen, materialen en medewerkers geÔnvesteerd. De tijdelijke investeringsstop is geen inbreuk op de kwaliteit en voorzieningen zoals we die kennen. We zullen kritisch kijken naar welke investeringen daarbovenop wel of niet noodzakelijk zijn of kunnen worden uitgesteld. Uiteraard wordt het onderhoud op de scholen gewoon volgens ons meerjarenonderhoudsplan uitgevoerd.

Hoe zit het met de nieuwbouw van de scholen?
Het geld dat nodig is om een nieuwe school te bouwen, wordt door gemeenten ter beschikking gesteld. De huidige situatie heeft geen invloed op uitbreidings- of nieuwbouwplannen.

VERVOLG
Binnen welk tijdsbestek zijn de financiŽn van OPSPOOR weer op orde?
Zodra er ruimte is, wordt de vacature- en investeringsstop opgeheven. Naar verwachting is dat uiterlijk tot einde schooljaar (2024-2025).


Welke stappen gaat OPSPOOR nemen om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen?
Inmiddels is de analyse en dus het ontstaan hiervan afgerond en is er een herstelplan geschreven. Voor het nieuwe schooljaar is dit herstelplan uitgewerkt en zijn de processen aangescherpt.

Hoe worden medewerkers en ouders op de hoogte gehouden van de stappen die op weg naar financieel herstel worden genomen?

Medewerkers hebben inmiddels van hun directeur begrepen dat de formaties zijn vastgesteld en zijn in gesprek over volgend schooljaar. Onlangs†is dit bericht vanuit het College van Bestuur verstuurd.

Voor zowel ouders als medewerkers wordt deze pagina regelmatig geŁpdatet om zo alle betrokkenen op de hoogte te houden van de laatste stand van zaken.†Op deze pagina nemen wij ook de antwoorden mee van vragen die we via bestuur@opspoor.nl ontvangen.†

Tot wie kan de MR zich richten richten?
Er is een directe lijn tussen de MR en directie. De directie is het eerste aanspreekpunt bij vragen. De directieleden worden op regelmatige basis geÔnformeerd en kunnen de meeste vragen beantwoorden. Als er vragen zijn die hen niet bekend zijn, kunnen ze deze stellen via het secretariaat van OPSPOOR.

Hiernaast is het goed om te weten dat de GMR 2-wekelijks overleg heeft met het College van Bestuur. Het doel van deze besprekingen is om de ontwikkelingen rondom het herstelplan nauwlettend te volgen en om eventuele vragen vanuit de achterban te mee te nemen. De antwoorden op deze vragen worden meegenomen op deze pagina.

Waar kan ik terecht met vragen?
Op deze pagina kunt u alle informatie vinden over het proces en de stappen die worden genomen. Heeft u nog een vraag en kunt u het antwoord niet op deze pagina vinden? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.†Dat kan via: bestuur@opspoor.nl.

OPSPOOR in de media
In het Noordhollands Dagblad is op 26 april een artikel over OPSPOOR gepubliceerd. In het artikel licht Chris van Meurs, voorzitter van het College van Bestuur van OPSPOOR, onder meer het verdere verloop van het formatieproces voor komend schooljaar toe. Het artikel is hier te lezen.†

Leerkrachten aan het woord

"OPSPOOR denkt mee en motiveert"

"Een lerende organisatie met daadkracht, voor mij fijn om voor te werken! Bij OPSPOOR wordt met ons meegedacht over welke kant het onderwijs op kan gaan. Je bent vrij om voorop te lopen en initiatief te tonen." - Medewerker van obs Wijdewormer